ImmoFluisteraar
EuroRegio by ImmoFluisteraar

Artikel 1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘EuroRegio by ImmoFluisteraar’, hierna de “wedstrijd” genoemd. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door ImmoFluisteraar, met maatschappelijk adres te Aarschotsesteenweg 201, 2500 Lier, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE893.109.484, hierna de “organisator” genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer. 

Artikel 2. Duur 

De wedstrijd start telkens op de eerste dag waarop de inschrijving van de EuroRegio Challenge-wedstrijd opengaat en eindigt op de laatste dag van de EuroRegio Challenge. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen. 

Artikel 3. Voorwaarden van deelname. 

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan personen die voldoen aan de volgende verplichting: 

  • Inschrijving en deelname aan één van de EuroRegio-wedstrijden. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.  

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd impliceert deze toestemming. De organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen. 

Per EuroRegio-wedstrijd kan één keer deelgenomen worden aan deze wedstrijd. Wie met meerdere paarden deelneemt aan dezelfde EuroRegio wedstrijd, kan maar één keer in aanmerking komen. Een persoon kan indien hij/zij inschreven is voor verschillende EuroRegio-wedstrijden, eenmaal deelnemen per EuroRegio-wedstrijd. 

Artikel 4. Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen: 

  • Voornaam en familienaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring (http://extranet.skarabee.be/public/custom-sites/privacy_nl.html) van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)). 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal ImmoFluisteraar gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen ten allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de privacyverklaring van de organisator (zie hoger voor de link). 

Het opgeven van valse, onvolledige en/of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene. 

Artikel 5. Deelname 

Deelnemen kan via de website: 

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: 

  1. De deelnemer schrijft zich in voor de EuroRegio-wedstrijd waaraan hij of zij wenst deel te nemen. 
  2. De deelnemer betaalt het volledige inschrijvingsgeld. 
  3. De deelnemer vult het wedstrijdformulier correct en volledig in op de website (zie hoger voor de link). Hij of zij doet dit maximaal eenmaal per EuroRegio-wedstrijd waaraan hij of zij deelneemt en ten laatste op de laatste dag van de EuroRegio-wedstrijd. 
  4. De deelnemer neemt deel aan de EuroRegio-wedstrijd. D.w.z. dat zijn of haar paard voor het volledige verloop van de wedstrijd gestald staat op de locatie van de EuroRegio-wedstrijd en de deelnemer minstens eenmaal aan de start komt tijdens de EuroRegio-wedstrijd. 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen. 

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar 

De winnaar wordt als volgt aangeduid: 

  • Uit alle geldige deelnames per EuroRegio-wedstrijd wordt willekeurig één persoon geloot als winnaar. 

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld. 

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij het recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de organisator indien aan deze actie niet wordt voldaan. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar. 

Artikel 7. Prijs 

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is: 

  • 1x de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van 1 combinatie ruiter/paard van de betreffende EuroRegio-wedstrijd. 

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen voor een andere prijs. 

Artikel 8. Fraude en misbruik 

ImmoFluisteraar houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. 

Artikel 9. Contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator op volgende wijze: 

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd. 

Artikel 10. Geldigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig, onwettig on niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert. 

Artikel 11. Geschillen 

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd en de interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.